Algemene voorwaarden

Salon Be My Guest is een eenmanszaak gevestigd aan de Botplein 16, 1317 SL in Almere-Stad en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 56183356. Bij Salon Be My Guest kun je terecht voor diverse haar-, wimper- en wenkbrauw behandelingen, cursussen en het kopen van verzorgingsproducten.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

Salon Be My Guest: de ondernemer die behandelingen verricht, cursussen geeft en producten verkoopt die gericht zijn op persoonlijke verzorging en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de consument die met Salon Be My Guest een overeenkomst sluit of wenst te sluiten voor het verrichten van een behandeling of het kopen van een product.
Cursist: de consument die met Salon Be My Guest een overeenkomst sluit of wenst te sluiten voor het deelnemen van een cursus.
Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan Salon Be My Guest tegen betaling behandelingen verricht of producten levert of een cursus geeft.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie bijv. e-mail, social media of whatsapp.
Website: de website van Salon Be My Guest: https://bmyg.nl

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, behandelingen en overeenkomsten van Salon Be My Guest.
2. Als de cliënt eventueel zelf algemene voorwaarden hanteert, hoe dan ook genaamd, dan zijn die algemene voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Salon Be My Guest uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk- en vervolg overeenkomsten.
5. Salon Be My Guest mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvang je vooraf bericht.
6. Wanneer één of meerdere afspraken in deze algemene voorwaarden door een rechter nietig of vernietigbaar worden gevonden, dan blijven de overige afspraken volledig van toepassing.
7. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met de inhoud van een tussen cliënt en Salon Be My Guest gesloten overeenkomst, heeft dat wat er in de overeenkomst staat, voorrang op deze algemene voorwaarden.

Het aanbod
1. Genoemde prijzen in het aanbod van Salon Be My Guest zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De inhoud van de overeenkomst bestaat alleen uit de behandelingen of producten die in het aanbod zijn omschreven.
3. Salon Be My Guest is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en of typefouten in het aanbod.

Hoe komt de overeenkomst tot stand?
1. De overeenkomst tussen Salon Be My Guest en de cliënt komt tot stand op het moment dat
1.1 de cliënt mondeling of schriftelijk een afspraak heeft gemaakt voor een behandeling en Salon Be My Guest mondeling of schriftelijk aan de cliënt heeft bevestigd deze behandeling te zullen verrichten.
1.2 de cliënt mondeling of schriftelijk een product heeft besteld en Salon Be My Guest de bestelling mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd.
1.3 de cliënt mondeling of schriftelijk heeft aangegeven aan cursus te willen volgen van de Be My Guest Academy en Salon Be My Guest dit mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd.
2. De cliënt gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding bijvoorbeeld e-mail, social media of whatsapp.
3. Voorafgaand aan of bij de aanvang van een behandeling, zal Salon Be My Guest de cliënt informeren over de prijs van de behandeling.

Producten
1. Salon Be My Guest staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Ook zorgt Salon Be My Guest ervoor dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Producten kunnen opgehaald worden in de salon of, tegen vergoeding van de verzendkosten, geleverd worden op het adres dat door de cliënt is aangegeven.
3. Salon Be My Guest zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij tussen cliënt en Salon Be My Guest een andere leveringstermijn is overeengekomen.
4. Bij verzending van het product, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van het product over op de cliënt vanaf het moment dat het product is bezorgd bij de cliënt.
5. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Herroepingsrecht
1. Als de cliënt een bestelling plaats of een afspraak boekt per e-mail of via de website, komt er een overeenkomst op afstand tot stand. Bij een overeenkomst op afstand heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product of bij een behandeling, te rekenen vanaf de dag van aankoop.
2. Als je gebruik wilt maken van dit recht, moet je binnen veertien (14) dagen een e-mail sturen naar info@bmyg.nl.
3. De kosten voor het terugsturen van het product, komen voor rekening van de cliënt.
4. In het geval de cliënt het aankoopbedrag al betaald heeft, zal Salon Be My Guest het aankoopbedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na herroeping terugbetalen.
5. Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.
6. Bij aanschaf van verzorgingsproducten gelden afwijkende regels. Het wettelijke ontbindingsrecht is niet van toepassing op deze producten als de verzegeling na levering verbroken is. Deze producten zijn namelijk niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne.
7. Voor behandelingen wordt het wettelijke ontbindingsrecht uitgesloten omdat de behandeling valt onder een dienst van vrijetijdsbesteding en hiervoor een datum en tijdstip van uitvoeren is afgesproken.

Behandelingen
1. Salon Be My Guest zal de behandeling naar beste inzicht, kennis en kunde en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ook zal Salon Be My Guest bij de uitvoering van de behandeling gebruik maken van deugdelijke materialen en middelen. Salon Be My Guest neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich maar kan niet garanderen dat de cliënt het gewenste resultaat bereikt.
2. De cliënt begrijpt dat er risico’s zijn verbonden aan het ondergaan van behandelingen, heeft van deze risico’s kennis genomen en gaat ermee akkoord dat deze risico’s voor rekening van de cliënt komen.
3. Salon Be My Guest zal bij de uitvoering van de behandeling te werk gaan volgens de geldende wet- en regelgeving en de stand der techniek. Salon Be My Guest zal geen behandelingen uitvoeren die buiten haar beroepscompetenties vallen.
4. De cliënt levert alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de behandeling door Salon Be My Guest, op tijd aan. Met gegevens wordt onder andere het ingevulde en ondertekende intake formulier bedoeld. Dit formulier moet uiterlijk op de dag van de behandeling in het bezit zijn van Salon Be My Guest. Als de benodigde gegevens niet op tijd, niet volledig of niet op de juiste manier door Salon Be My Guest zijn ontvangen, heeft Salon Be My Guest het recht de uitvoering van de behandeling uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de cliënt.
5. De cliënt is verplicht zowel de voorzorgsmaatregelen als de nazorg voorschriften van Salon Be My Guest op te volgen.
5.1. Salon Be My Guest kan enkel kleurgarantie bieden na een kleurbehandeling wanneer de cliënt gebruik maakt van de haarverzorgingsproducten welke Salon Be My Guest de cliënt heeft geadviseerd voor thuisgebruik.
6. Bij grote kleurbehandelingen wordt er door Salon Be My Guest altijd een voor- en na foto gemaakt.

Promotie
1. Salon Be My Guest kan voor- en na foto’s van behandelingen of klantervaringen gebruiken voor promotionele doeleinden of om toekomstige cliënten de mogelijke resultaten te laten zien. Salon Be My Guest zal de voor- en na foto’s en/of klantervaringen pas gebruiken als de cliënt hier mondeling of schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Prijzen & betaling
1. Salon Be My Guest heeft het recht jaarlijks haar prijzen te wijzigen. De geldende prijzen zijn te vinden op de website en op de prijslijst in de salon. Bij een reeks aan behandelingen zal de prijs voor de behandelingen die tot die reeks behoren, niet tussentijds worden verhoogd.
2. De cliënt heeft de mogelijkheid om in de salon zowel contant als via pinbetaling te betalen.
3. De cliënt heeft de mogelijkheid om in de webshop te betalen via iDeal en via bankoverschrijving.
4. Betalingen worden direct na bestelling van een product en direct na afloop van een behandeling verricht.
5. Bij een reeks behandelingen heeft Salon Be My Guest het recht een vooruitbetaling aan de cliënt te vragen van maximaal vijftig procent (50%) van de totaalprijs. Het resterende deel van de totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
6. Salon Be My Guest heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot het moment dat de cliënt aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de cliënt.

Overmacht & onvoorziene omstandigheden
1. Salon Be My Guest heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht de overeenkomst te onderbreken, uit te stellen of te annuleren.
2. Hiervan is naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak onder andere sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, kapotte apparatuur, storingen en overheidsmaatregelen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden. Partijen zullen, wanneer dit mogelijk is, een nieuwe datum voor de behandeling overeenkomen.
3. In het geval er geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de cliënt recht op teruggave van het reeds betaalde bedrag.

Annulering
1. In het geval de cliënt besluit de overeenkomst te annuleren, heeft Salon Be My Guest het recht annuleringskosten in rekening te brengen.
2. Wanneer de cliënt verhindert is voor een behandeling, dient de cliënt dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van te voren te melden bij Salon Be My Guest. In onderling overleg zal dan een nieuwe datum en tijdstip gepland worden. Wanneer de cliënt niet of niet tijdig annuleert, is Salon Be My Guest gerechtigd honderd procent (100%) van de kosten voor de behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

Overheidsadviezen
1. Zowel de cliënt als Salon Be My Guest houden zich aan de geldende overheidsadviezen. Dit betekent onder andere dat Salon Be My Guest een gezondheidscheck uit kan voeren voorafgaand aan een afspraak.

Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen zijn geldig tot twee (2) jaar na uitgifte vanaf 1 januari 2022 en kunnen niet voor contanten worden ingewisseld.

Aanbiedingen & acties
1. Aanbiedingen zijn alleen geldig tijdens de termijn die in de aanbieding is aangegeven, ongeacht of de aanbieding op social media of in zoekmachines nog weergegeven wordt.
2. Het is voor de cliënt niet mogelijk lopende acties met elkaar te combineren, tenzij anders aangegeven.

Academy/Cursussen
1. Voor elke cursus dient de cursist het volledige bedrag vooraf te betalen aan Salon Be My Guest via de website www.bmyg.nl.
2. Bij wijzigingen/annuleringen:
2.1. De cursist heeft het recht om zijn gereserveerde plek voor een cursus maximaal zeven (7) dagen voorafgaand de start van de cursus kosteloos te verplaatsen.
2.2. Bij annulering/verplaatsen binnen zeven (7) dagen zal er 25% van het cursusbedrag worden ingehouden en dient de cursist voor een nieuwe cursusplek wederom een betaling te verrichten.
2.3. Cursussen kunnen alleen per e-mail worden gewijzigd of geannuleerd. Wijzigingen of annuleringen van cursusplekken per telefoon of sms worden niet in behandeling genomen.
3. Bij vertraging voor de cursus:
3.1. Wanneer de cursist zijn aankomsttijd later is dan gepland, belt de cursist Salon Be My guest direct op.
3.2. Wanneer de cursist minimaal vijftien (15) minuten te laat is voor de cursus en heeft gebeld naar Salon Be My Guest over de vertraging, wordt er op het moment van aankomst bekeken of de cursist nog kan aansluiten bij de cursus.
3.3. Wanneer de cursist minimaal vijftien (15) minuten te laat is voor de cursus en heeft niet gebeld naar Salon Be My Guest over de vertraging, zal er vijftig (50) euro worden ingehouden van het totaalbedrag. De cursist zal een nieuwe cursus moeten boeken.
4. Bij overmacht:
4.1. In het geval van overmacht wordt de cursusplek kosteloos verschoven.

Aansprakelijkheid
1. Salon Be My Guest is niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, het niet opvolgen van voorzorgsmaatregelen en nazorg voorschriften, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld aan de zijde van Salon Be My Guest.
2. Salon Be My Guest is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat zij is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekt onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere aansprakelijkheid van Salon Be My Guest is beperkt tot de overeengekomen totaalprijs.
4. Alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) maanden.

Privacy
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Salon Be My Guest van toepassing. Deze is te lezen via de website. Salon Be My Guest zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals afbeeldingen en teksten welke voorkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke getoond worden in de salon of op de website of de social media kanalen van Salon Be My Guest, berusten uitsluitend bij Salon Be My Guest of anderen en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Salon Be My Guest vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. In het geval de cliënt zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is Salon Be My Guest gerechtigd haar schade op jou te verhalen.

Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Op alle door Salon Be My Guest gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de cliënt en Salon Be My Guest zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij in de wet dwingend wordt aangegeven dat een andere rechter bevoegd is. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
3. Partijen zullen altijd eerst proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Klachten
1. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Salon Be My Guest of als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Salon Be My Guest.
2. Salon Be My Guest zal uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop op afstand, is er tot slot de mogelijkheid een klacht in te via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.
4. Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.